Hutbe

Odlike dana Zul hidžeta- Sabah namaz je u 6 sati a bajram namaz u 7:10, u utorak 21.08.18 g.

Allah džellešanuhu je odredio muslimanima znatno kraći životni vijek u odnosu na ranije narode, ali im je, iz Svoje milosti podario posebne prilike kada se dobra djela višestruko nagrađuju. Koristeći te prilike muslimani mogu postići veliki nagradu.
Jedna od takvih prilika je prvih deset dana mjeseca zul-hidždžeta, od kojih su:
1. Uzvišeni Gospodar objavio je: ”Tako mi zore, i deset noći“ (sura El-Fedžr 1-2). Ibn Kesir je kazao: ”Deset noći – odnosi se na prvih deset dana zul-hidždžeta,.“ (Tefsir Ibn Kesira, 8/390) Allahovo zaklinjanje ovim upućuje na vrijednost i veličinu onoga čime se zakleo.
2. Rekao je Uzvišeni Allah: ”I da bi u poznatim danima, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali.“ (sura El-Hadždž:28) ”Poznati dani” spomenuti u ovom ajetu su deset dana zul-hidždžeta, po mišljenju velikog broja učenjaka. (Tefsir Ibn Kesir, 5/415)
3. Muhammed, alejhissellam, je rekao: ”Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih dana (prvih deset dana zul-hidždžeta). Prisutni su upitali: ”Allahov Poslaniče, i od borbe na Allahovom putu?” Rekao je: ”I od borbe na Allahovom putu, osim čovjeka koji u borbi na Allahovom putu žrtvuje svoj život i imetak.“ (Hadis-sahih) Iz hadisa se razumije da je svako dobro djelo koje se učini u prvih deset dana zul-hidždžeta Allahu draže od sličnog djela kada se uradi mimo tih dana.
4. Prvih deset dana zul-hidždžeta obuhvata dan Arefata i prvi dan Kurban-bajrama, o kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Najveličanstveniji dan kod Allaha je prvi dan Kurban-bajrama, a zatim dan Arefata.“ (Ebu Davud i Nesai – sahih)
U ovim danima otvaraju se vrata onima koji se žele nadmetati u činjenju dobrih djela i postizanju visokih stepeni oživljavajući ovaj zapostavljeni sunnet.
Djela koja je pohvalno činiti u prvih deset dana zul-hidždžeta

1. Obavljanje hadždža i ‘umre. To je najbolje djelo u tim danima, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Umra nakon umre je iskup za grijehe počinjene između njih, a za hadždž mebrur (ispravno obavljen hadždž) nema druge nagrade osim Dženneta.” (Muttefekun alejhi)

2. Donošenje tekbira i učenje zikra. Rekao je Resulullah, neka je na njega Allahov mir i blagoslov: ”Nema dana koji su veličanstveniji kod Allaha i Njemu draži od ovih deset dana, stoga ih ispunite riječima la ilahe illallah, Allahu ekber i elhamdulillah.“ (Ahmed – sahih)
– Tekbiri se uče u svim prilikama tokom ovih mubarek dana, a propisano ih je nakon predaje selama kod farz namaza od sabah-namaza na dan Arefata (dan prije bajrama) do ikindija-namaza četvrtog dana Bajrama.: ”Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illahu vallahu ekber, Allahu ekberu ve lillahu hamd”.

3. Dobrovoljni post. Prenosi se od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, supruga da su govorile: ”Allahov Poslanik postio je devet dana zul-hidždžeta, dan Ašure i tri dana u svakom mjesecu.“ (Ebu Davud – sahih) Posebno je pohvalno muslimanima koji nisu na hadždžu postiti dan Arefata (9. zul-hidždže-dan prije bajrama), jer je na post tog dana Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, podstakao kazavši: ”Računam da će Allah postom tog dana oprostiti grijehe učinjene u protekloj i grijehe učinjene u narednoj godini.“ (Muslim)
4. Dobrovoljni namaz. Pohvalno je u tim danima klanjati dobrovoljne namaze, jer namaz je jedan od najvrednijih i najkorisnijih ibadeta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraćajući se Sevbanu, radijallahu anhu, rekao je: ”Nastoj da što više sedždi učiniš, jer za svaku sedždu koju učiniš Allah će te Sebi podići za stepen i grijeh ti oprostiti.“ (Muslim)
5. Udjeljivanje sadake. Uzvišeni Allah je rekao: ”O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! – A nevjernici sami sebi čine nepravdu.“ (sura El-Bekare) Stoga je pohvalno uljepšati ove dane i ovim ibadetom.
6. Klanje kurbana u danima Bajrama, jedenje i udjeljivanje kurbanskog mesa.
Postoje i mnoga druga djela koje je pohvalno činiti bilo kada, a naročito u tim danima, kao što su: učenje Kur’ana, istigfar – traženje oprosta, dobročinstvo roditeljima i komšijama, održavanje rodbinskih veza, nazivanje selama, mirenje zavađenih, podsticaj na dobro i zabrana lošeg, ostavljanje ružnih riječi, čuvanje pogleda od harama, ukazivanje počasti gostima, posjeta bolesnih, donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upućivanje dove za roditelje i braću u vjeri, unošenje radosti u srce muslimana, praštanje i sl.
Molim Uzvišenog Allaha da nas učini od sretnih, koji koriste ovakve prilike, koje obasipa Svojom milošću i kojima je zadovoljan. Amin!