Hutbe

Noć Miradža – nova snaga vjerniku

ISRA I MIRADŽ

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice, u petak  26. redžeba 1444. god. po H./17. februara 2023. godine, sa akšam-namazom, nastupa mubarek noć Lejletu-l-Miradž. Lejletul-Mi'radž je noć o kojoj govore i Kur'an i Hadis, a pod ovom odrednicom podrazumijevaju se Isra (ponoćno putovanje od Mekke do Kudsa u Jerusalemu) i Mi'radž (uzdignuće Božijeg poslanika do Sidretul-muntehaa), koji su se dogodili u istoj noći.

Prema povijesnim izvorima, ovaj događaj se zbio u jednom od najtežih perioda Muhammedovog, a.s., poslanstva, neposredno nakon senetul-huzna (godine tuge) u kojoj je Poslanik izgubio dva najveća oslonca, pomagača i zaštitnika među ljudima, h. Hatidžu i Ebu Taliba. Poslije tog gubitka, Poslanik je išao u Taif da tamošnje stanovnike pozove u islam, ali umjesto pristanka protjerali su ga kamenicama i pogrdama. U tim trenucima Poslanik je tražio zaštitu od Najvećeg Zaštitnika i Allah, dž.š., ga je obradovao Israom i Mi'radžom. Cijeli ovaj događaj je precizno izložen i do u detalje objašnjen u brojnim hadisima i povijesnim djelima.

Kažu neke predaje da je ovo putovanje trajalo tako kratko, zemaljski gledano – da je postelja iz koje je pošao na putovanje još bila topla kada se vratio. Kada pročitamo hadise u kojima Poslanik, a .s., opisuje šta je vidio i gdje je bio pomislili bi da je za to potrebno godina dana. Za sam put od Meke do Jerusalema tadašnjim mogućim prevoznim sredstvima trebalo bi 40 dana hoda kako bilježe poznavaoci tih prilika.

No sve je to Allahu lahko.

Drugo što trebamo kod miradža obratiti pažnju jeste da se za poslanika to dešava u teškom vremenu. Upravo je izgubio svoje najbliže hazreti Hatidžu, plemenitog amidžu Ebu Taliba koji ga je štitio od mekanskih idolopoklonika. Na udaru je najačih napada.

Malo bi ko danas da doživi i trun Poslanikovog  putovanja u takvim okolnostima obznanio takvo što. Mi bismo rekli, nije pametno, politički nije opravdano, psihološki neprilagođeno, ne treba izazivat sudbinu, iskušavat ljude, izvrgavat se podsmijehu nevjernika. Vjerovatno ih je dosta dočekalo tu priču da njome dokaže da je Poslanik lud jer gdje će za jednu noć sve to obići.

No, Poslanik to objavljuje svojim ashabima. I oni mu vjeruju.

Evo šta kažu historijske knjige kako je Poslanik postupio:

Prva koja je doznala o Poslanikovom nebeskom putovanju je njegova amidžišna Ummi Hana kod koje je te noći bio u gostima. U trenutku kada je Vjerovjesnik, a.s, odlučio da izađe i upozna javnost o svom veličanstvenom doživljaju, Ummi Hana ga povuče za odjeću, a on je upita Šta ti je! – Bojim se, odgovori ona – da te tvoj narod neće ugoniti u laž ako im to kažeš». On odgovori – Pa, i ako me budu ugonili u laž!? )

Taj slučaj izazvao je burne reakcije u javnosti.Mušrici su Poslanikovu priču o Mi'radžu objašnjavali kao halucinacije ili kao dobro smišljenu laž. U omalovažavanju kompletnog događaja posebno se isticao Ebu Džehl koji je, u namjeri da demantira Poslanika, sabrao svoje sunarodnjake, kako bi im Poslanik, a.s, izravno govorio kuda je išao i šta je sve vidio. Propaganda je bila toliko žestoka da se jedan broj pristalica Muhameda, a.s., pokolebao i napustio islam.- to govori da laž može uticati- I treba se kloniti onih koji lažu i izmišljaju….

Ebu Hurejre navodi da je u vezi s tim provokacijama Allahov poslanik, a.s, rekao:

«Kada sam bio u hidžri (polukrugu) uz Kabu, sjećam se da su me Kurejšije ispitivale o mom noćnom putovanju. Pitali su me o detaljima Bejtul-makdisa (džamiji u Jerusalimu), u koje nisam bio siguran, pa sam se izuzetno zabrinuo, kao nikad ranije. Ali, Allah mi ga je predstavio tako da sam gledao u njega. Ništa me nisu upitali, a da ih o tome detaljno nisam izvijestio.)

Što se tiče vjernika, koji su već bili čvrsto i iskreno u islamu, oni su bez sumnje prihvatili istinu od Resulullaha,

Miradž je poseban i iz razloga što od svih islamskih šarta koji su propisani jedino namaz koji je propisan na Miradžu nije zemaljski da tako kažem. A za namaz nam Poslanik islama kaže da je miradž vjernika, da mi namazom dosežemo nama moguće blizine Uzvišenom Bogu, i vjerovatno da nam je očistiti srca skinuti koprene s očiju da bi smo i mi na namazu vidjeli mnogo više nego li vidimo.

Veoma je interesantno da svi mi koji obavljamo namaz se prisjećamo Miradža svaki dan. Između ostalog i  dok učimo “Ettehijatu” gdje u stvari učimo govor koji se vodio između Allaha i Poslanika a.s., Ettehijatu je kako se prenosi razgovor između Poslanika koji  kaže: Ettehijjatu lillahi ve salavatu vet tajibatu (Najljepši selami Allahu, blagoslovi i dobrodati;)  i Uzvišenog Allaha koji odgovara: Esselamu alejke, ejjuhennebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu, (Selam tebi, Vjerovjesniče, i Allahova milost i Njegova blagodat;) pa Poslanik nastavlja: Esselamu alejna ve ala ibadillahissalihin (selam mir nama i dobrim Allahovim robovima ) a kako se prenosi  čuvši to Džebrail, a.s., izgovara: Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu (Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.)

Na Miradžu je Poslanik uzdignut na najviše nebo i boravio je u blizini Uzvišenog Gospodara, prekoračivši granicu koju nije dopušteno prekoračiti ni samim melekima. Tu je vidio znamenja koje ljudsko oko nije vidjelo, niti će vidjeti do Sudnjeg dana. Kur'an to potvrđuje riječima: “A vidio Ga je i drugi put, kod Sidretul-muntehaa, kod nje je džennetsko prebivalište. Kad je Sidru prekrivalo ono što je prekrivalo, pogled mu nije skrenuo niti je prekoračio. Vidio je najveličanstvenija znamenja Gospodara svoga.” (En-Nedžm)

NAFILA POVODOM LEJLETUL-MIRADŽA

Lejletul-miradž, noć uzdignuća Muhammeda, a.s., u najviše nebeske sfere, desio se 26. redžeba.

U Kur’ anti stoji: “Hvaljen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali, – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.” (El-Isra,1.)

Uzvišeni Allah, dž.š., u suri En-Nedžm pobliže nas upoznaje sa miradžom Allahovog Poslanika, a.s., Allah kaže: “Tako Mi zvijezde kad zalazi, vaš drug nije s Pravog pula skrenuo i nije zalutao! On ne govori po hiru svome – to je samo Objava, koja mu se obznanjuje, upči ga jedan ogromne snage, razboriti, koji se pojavio u liku svome na obzorju najvišem, zatim se približio, pa nadnio – blizu koliko dva luka ili bliže – i objavio robu Njegovu ono što je objavio, srce nije poreklo ono što je vidio, pa zašto se prepirete s njim o onome što je vidio? On ga je i drugi put vidio, kod Sidretul-Muhtehaa kod kojeg je džennetsko prebivalište, kada je sidru pokrivalo ono što je pokrivalo – pogled mu nije skrenuo i nije prekoračio, vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.” (En-Nedžm,1-18.)

Muhammed, a.s., je na Miradžu razgovarao s Uzvišenim Allahom bez posrednika. Tom su prilikom Vjerovjesniku, a.s.,objavljena posljednja dva ajeta sure El-Bekere, naređeno obvaljanje pet dnevnih namaza i podareno pravo šefaata. Muhammed, a.s., je na Miradžu vidio Džennet i Džehennem i njihove stanovnike. Vidio je druga znamenja koja su mu Allahovim dopuštenjem pokazana. Svaki vjemik nastoji da doživi miradž, svoje duhovno uzdignuće, koje će zapravo bili njegovo duhovno rađanje. I kao što je Vjerovjesnik, a.s., na Miradžu razgovarao s Allahom, dž.š., tako i svaki vjemik u namazu razgovara s Allahom i uzdiže se iznad ovog materijalnog svijeta u svijet Allahove blizine. Zato je namaz mi'radž vjemika.

Povodom Lejletul-miradza klanja se posebna nafila namaz. Ova se nafila sastoji od dvanaest rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Na svakom rekatu, na kijamu, uči se Fatiha i Kul huvallahu ehad jedanput.

Nakon namaza prouči se:

– “Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” (stotinu puta),

– istigfar (estagfirullahi stotinu puta) i

– Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed (stotinu puta),

Nakon toga zatraži se ono što se želi od Allaha, dž.š.

Lijepo je ovu nafilu klanjati nakon jacije-namaza, a prije nego što se klanja vitr-namaz. Može se klanjati u džematu, ali je bolje pojedinačno i u samoći.

Nijet za ovu nafilu je: “Nevejtu en usallije lillahi teala salate lejletil-mi'radži edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.”

Namaz je pitanje koje odvaja vjerovanje od nevjrovanja i islam od kufra. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu kaže:

”إِنَّ أَوَّلَ مَا يحُاَسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةً…”

”Prvo za što će čovjek, musliman biti pitan na Sudnjem danu je propisani namaz…”

Bože Svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi. Učvrsti korake naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi.

Rabbi jessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hajr. Amin!

Bože, olahkšaj, a ne otežaj, Bože, završi s dobrim. Amin!

 

Mubarek Lejletul-Mi'radž Olsun!