Džematske aktivnosti Hutbe

Isra i Miradž-mubarek noć

U nedjelju  je 26. redžeb 1443. god. po H./27.02. 2022. godine i sa akšam-namazom, nastupa mubarek noć Lejletu-l-Miradž. Lejletul-Mi'radž je noć o kojoj govore i Kur'an i Hadis, a pod ovom odrednicom podrazumijevaju se Isra (ponoćno putovanje od Mekke do Kudsa u Jerusalemu) i Mi'radž (uzdignuće Božijeg poslanika do Sidretul-muntehaa), koji su se dogodili u istoj noći.

Prema povijesnim izvorima, ovaj događaj se zbio u jednom od najtežih perioda Muhammedovog, a.s., poslanstva, neposredno nakon senetul-huzna (godine tuge) u kojoj je Poslanik izgubio dva najveća oslonca, pomagača i zaštitnika među ljudima, h. Hatidžu i Ebu Taliba.

Kažu neke predaje da je ovo putovanje trajalo tako kratko, zemaljski gledano – da je postelja iz koje je pošao na putovanje još bila topla kada se vratio. Kada pročitamo hadise u kojima Poslanik, a .s., opisuje šta je vidio i gdje je bio pomislili bi da je za to potrebno godina dana. Za sam put od Meke do Jerusalema tadašnjim mogućim prevoznim sredstvima trebalo bi 40 dana hoda kako bilježe poznavaoci tih prilika.

Ebu Hurejre navodi da je u vezi s time  Allahov poslanik, a.s, rekao:

«Kada sam bio u hidžri (polukrugu) uz Kabu, sjećam se da su me Kurejšije ispitivale o mom noćnom putovanju. Pitali su me o detaljima Bejtul-makdisa (džamiji u Jerusalimu), u koje nisam bio siguran, pa sam se izuzetno zabrinuo, kao nikad ranije. Ali, Allah mi ga je predstavio tako da sam gledao u njega. Ništa me nisu upitali, a da ih o tome detaljno nisam izvijestio.)

Što se tiče vjernika, koji su već bili čvrsto i iskreno u islamu, oni su bez sumnje prihvatili istinu od Resulullaha,

Miradž je poseban i iz razloga što od svih islamskih šarta koji su propisani jedino namaz koji je propisan na Miradžu nije zemaljski da tako kažem. A za namaz nam Poslanik islama kaže da je miradž vjernika, da mi namazom dosežemo nama moguće blizine Uzvišenom Bogu, i vjerovatno da nam je očistiti srca skinuti koprene s očiju da bi smo i mi na namazu vidjeli mnogo više nego li vidimo.

Veoma je interesantno da svi mi koji obavljamo namaz se prisjećamo Miradža svaki dan. Između ostalog i  dok učimo “Ettehijatu” gdje u stvari učimo govor koji se vodio između Allaha i Poslanika a.s., Ettehijatu je kako se prenosi razgovor između Poslanika koji  kaže: Ettehijjatu lillahi ve salavatu vet tajibatu (Najljepši selami Allahu, blagoslovi i dobrodati;)  i Uzvišenog Allaha koji odgovara: Esselamu alejke, ejjuhennebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu, (Selam tebi, Vjerovjesniče, i Allahova milost i Njegova blagodat;) pa Poslanik nastavlja: Esselamu alejna ve ala ibadillahissalihin (selam mir nama i dobrim Allahovim robovima ) a kako se prenosi  čuvši to Džebrail, a.s., izgovara: Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu (Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.)

Na Miradžu je Poslanik uzdignut na najviše nebo i boravio je u blizini Uzvišenog Gospodara, prekoračivši granicu koju nije dopušteno prekoračiti ni samim melekima. Tu je vidio znamenja koje ljudsko oko nije vidjelo, niti će vidjeti do Sudnjeg dana. Kur'an to potvrđuje riječima: “A vidio Ga je i drugi put, kod Sidretul-muntehaa, kod nje je džennetsko prebivalište. Kad je Sidru prekrivalo ono što je prekrivalo, pogled mu nije skrenuo niti je prekoračio. Vidio je najveličanstvenija znamenja Gospodara svoga.” (En-Nedžm)

Uzvišeni Allah, dž.š., u suri En-Nedžm pobliže nas upoznaje sa miradžom Allahovog Poslanika, a.s., Allah kaže: “Tako Mi zvijezde kad zalazi, vaš drug nije s Pravog pula skrenuo i nije zalutao! On ne govori po hiru svome – to je samo Objava, koja mu se obznanjuje, upči ga jedan ogromne snage, razboriti, koji se pojavio u liku svome na obzorju najvišem, zatim se približio, pa nadnio – blizu koliko dva luka ili bliže – i objavio robu Njegovu ono što je objavio, srce nije poreklo ono što je vidio, pa zašto se prepirete s njim o onome što je vidio? On ga je i drugi put vidio, kod Sidretul-Muhtehaa kod kojeg je džennetsko prebivalište, kada je sidru pokrivalo ono što je pokrivalo – pogled mu nije skrenuo i nije prekoračio, vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.” (En-Nedžm,1-18.)

Muhammed, a.s., je na Miradžu razgovarao s Uzvišenim Allahom bez posrednika. Tom su prilikom Vjerovjesniku, a.s.,objavljena posljednja dva ajeta sure El-Bekere, naređeno obvaljanje pet dnevnih namaza i podareno pravo šefaata. Muhammed, a.s., je na Miradžu vidio Džennet i Džehennem i njihove stanovnike. Vidio je druga znamenja koja su mu Allahovim dopuštenjem pokazana. Svaki vjemik nastoji da doživi miradž, svoje duhovno uzdignuće, koje će zapravo bili njegovo duhovno rađanje. I kao što je Vjerovjesnik, a.s., na Miradžu razgovarao s Allahom, dž.š., tako i svaki vjemik u namazu razgovara s Allahom i uzdiže se iznad ovog materijalnog svijeta u svijet Allahove blizine. Zato je namaz mi'radž vjemika.

Povodom Lejletul-miradza klanja se posebna nafila namaz. Ova se nafila sastoji od dvanaest rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Na svakom rekatu, na kijamu, uči se Fatiha i Kul huvallahu ehad jedanput.

Nakon namaza prouči se:

– “Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” (stotinu puta),

– istigfar (estagfirullahi stotinu puta) i

– Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed (stotinu puta),

Nakon toga zatraži se ono što se želi od Allaha, dž.š.

Lijepo je ovu nafilu klanjati nakon jacije-namaza, a prije nego što se klanja vitr-namaz. Može se klanjati u džematu, ali je bolje pojedinačno i u samoći.

Nijet za ovu nafilu je: “Nevejtu en usallije lillahi teala salate lejletil-mi'radži edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.”

Namaz je pitanje koje odvaja vjerovanje od nevjrovanja i islam od kufra. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu kaže:”إِنَّ أَوَّلَ مَا يحُاَسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةً…” ”Prvo za što će čovjek, musliman biti pitan na Sudnjem danu je propisani namaz…”

Bože Svemogući, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi. Učvrsti korake naše u istini i pravdi. Osnaži volju našu u bratstvu i slozi.

Rabbi jessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hajr. Amin!

Bože, olahkšaj, a ne otežaj, Bože, zavrsi s dobrim. Amin!

 

Mubarek Lejletul-Mi'radž Olsun!