Hutbe

Odgovornost za vjerski odgoj

Pod pojmom vjerski odgoj podrazumijeva se vezivanje djeteta, od samog početka njegovog rasuđivanja, s načelima vjere, kao i poučavanje djeteta stubovima islama i temeljima Šerijata.

Pod načelima vjerovanja podrazumijeva se vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, Knjige, poslanike, a.s., i u Sudnji dan.

A, pod stubovima islama podrazumijeva se obavljanje namaza, post, davanje zekata i obavljanje hadždža onome ko je u mogućnosti.

A, pod temeljima Šerijata podrazumijeva se sve što se odnosi na islam, kao vjeru, vjerovanje, sprovođenje njegovih propisa i na postupke.

Stoga, odgajatelj, takve koncepte vjerovanja i islamskog učenja mora usaditi u dječiju dušu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporučio je usađivanje propisa vjere i stubova Islama u um djeteta u ranim godinama njegovog života.

Među uputama i preporukama Allahovog Poslanika, s.a.v.s., su:

1 – Njegova, s.a.v.s., naredba učenja riječi La ilahe illallah, kao prve riječi koje dijete (novorođenče) treba čuti:

El-Hakim prenosi od Ibn Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Učinite riječi `La ilahe illallah,` prvim riječima koje vaše dijete čuje na ovom svijetu.” Razlog tome je taj, da prve riječi koje dijete čuje budu riječi tevhida, podjednako kao što riječi tevhida trebaju biti prve riječi koje će njegov jezik izgovoriti, kao i prve riječi koje će razumjeti.

2 – Upoznavanje djeteta s propisima halala i harama:

Taj propis je u skladu sa stavom da dijete može rasti pokoravajući se Allahovim naredbama, držeći se podalje od svega što je On zabranio i tako se čvrsto sroditi sa šerijatskim propisima.

Već u ranom djetinjstvu treba dijete naučiti šta je dozvoljeno od jela i pića, kako se treba ponašati prema drugima, da se ne služi lažima i prevarama, da treba da živi od svoga rada a

nikako od krađe i lopovluka.13

3 – Naređivanje da dijete obavlja namaz u dobi od sedam godina:

Ebu Davud i El-Hakim bilježe hadis od Ibn Amr ibn el-Asa, r.a., u kom se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Naređujte vašoj djeci da obavljaju namaz u dobi od sedam godina, a istucite ih ako neće da obavljaju namaz kada napune deset godina, i (tada) razdvajajte u krevetima mušku od ženske djece.”

Analogijom obavljanja namaza, djecu treba navići na post, pod uvjetom da ga mogu podnijeti i djeca, sa svojim ocem, trebaju obaviti hadždž ako im on to može priuštiti, da bi na taj način dijete moglo naučiti pravila vjerovanja u ranom dobu svoga života i da bi se naviklo na obavljanje vjerskih obreda.

4 – Učenje djeteta voljenju Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i njegove porodice i učenje Časnog Kur`ana:

Et-Taberani bilježi hadis kog prenosi Alija, r.a., gdje navodi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Navikavajte vašu djecu da gaje tri obilježja: Ljubav prema vašem Poslaniku, s.a.v.s., ljubav prema njegovoj porodici i rođacima, i učenju Kur`ana. Uistinu, nosioci Kur`ana bit će u hladu Allahovog Arša na Danu kada drugog hlada osim Njegovog neće biti, zajedno sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., i onima koji su mu dragi.”

S tim u vezi je učenje djece vojnim pohodima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i biografijama ashaba, r.a., islamskih vođa i velikim presudnim bitkama, tako, da bi djeca mogla slijediti primjer njihovih prethodnika i da bi mogla sroditi se s veličanstvenom historijom islama.

Evo šta islamski odgajatelji kažu o neophodnosti učenja djece učenju Kur`ana, njihovom poučavanju o bitkama Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i o velikim djelima (poduhvatima) njihovih prethodnika i junaka:

• Sa`d ibn Ebi Vekkas, r.a., rekao je: “Učili smo našu djecu o bitkama Allahovog Poslanika, s.a.v.s., podjednako kao što smo ih učili surama iz Kur`ana.”

• Imam El-Gazali preporučio je, u svom djelu “Ihja `Ulumud-Din,” učenje djeteta Kur`anu časnome, izrekama dobrih ljudi, pričama iskrenih i nekim vjerskim propisima.”

• Ibn Haldun istakao je, u svom “Uvodu” (Mukaddima), važnost učenja Kur`ana djece, a potom, njihovog poticanja da pamte Kur`an. On je pojasnio da učenje Kur`ana predstavlja osnovu odgoja u svim nastavnim planovima bez obzira na različito područje i narav nekog područja.

Za roditelje je važno da svoju djecu, u početnim stadijima njihovog života, uče osnovama vjere, stubovima islama i šerijatskim propisima. Također, važno je navikavanje djece da vole Allahovog Poslanika, s.a.v.s, njegovu porodicu i rođake, ashabe, r.a., vođe i vojskovođe i da uče Kur`ana.

Svako dijete se rađa s vjerom tevhida i vjerovanjem u Allaha. Stoga, ako ono stekne primjeren odgoj, pravilno socijalno usmjerenje i pravovjerno okruženje kod kuće, odrast će s jasnom vjerom, plemenitim osobinama i ispravnim odgojem.

Kur`an časni potvrđuje tu činjenicu, kao što Allah kaže: “Vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio.” (Er-Rum, 30.)

El-Buhari bilježi hadis od Ebu Hurejre, r.a., u kom se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Svako dijete rađa se u islamu, samo, njegovi roditelji okreću ga da bude jevrej, kršćanin ili vatropoklonik.”

Učenjaci iz polja odgoja i etike dokazali su tu činjenicu, te je u tom pogledu dovoljno navesti imama El-Gazalija: “Dječak je povjerena na čuvanje svojim roditeljima, a njegovo čisto srce dragocjeni je dragulj. Stoga, ako se on gaji i uči dobro, on će postići cilj i biti sretan s tim na ovom i budućem svijetu. A ako on bude naviknut na zlo i nepokoran je poput životinja, iskusit će bijedu i bit će uništen. Njegova zaštita može se postići jedino njegovim poučavanjem i učenjem lijepim postupcima.”

Sve dok gledamo na odgajatelje, općenito, i roditelje, kao specifičnu grupu, kao osobe koje su izrazito odgovorne za podizanje djeteta na osnovama vjere, kao i za usađivanja islama u njegovu dušu, moramo poznavati granice te odgovornosti i dimenzije te obaveze.

Granice te odgovornosti su sljedeće:

1 – Upućivanje djece na vjerovanje u Allaha i Njegovu neograničenu moć i Njegovo veličanstveno stvaralaštvo, preko promišljanja o stvorenjima nebesa i Zemlje, i to u dobu kada se djeca nalaze u periodu rasuđivanja.

Kada dijete prihvati, od samoga početka, jasne izvore vjere i postojane dokaze Allahove jednoće, nijedan destruktivni alat ne može napasti njegovo živo srce, niti ikakvi zagovornici zla mogu imati ma kakvog utjecaja na njegov pravovjerni um i na puno ubjeđenje koje je stekao.

2 – Usađivanje u djecu duha poniznosti, pobožnosti i robovanja Allahu, Gospodaru svih svjetova:

To se može postići usmjeravanjem pažnje djece na sveobuhvatnu moć i vlast koji su ogromni u svakom pogledu. Na nicanje biljke, na rast drveta, mirisno prelijepo raznobojno cvijeće, milijarde stvorenja s veličanstvenim obličjima i mnoga druga Njegova stvorenja. Stoga, srce ne može ništa drugo do da pristane uz Allahovu veličanstvenost, a šta duša može da učini nego da osjeti pokornost Allahu i da iskusi zadovoljstvo pokornosti i ugodnost služenja Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Među načine jačanja pokornosti i ustanovljenja pobožnosti spada vježbanje djeteta, kada je ono u dobi razlučivanja, da pokori se obavljanju namaza i da sluša učenje Kur`ana.

3 – Razvijanje, kod djece, duha pokornosti Allahu u svim njihovim postupcima i okolnostima:

To se može postići navikavanjem djeteta vjerovanju da Allah ga vidi i da On zna njegove tajne i to što radi i da On zna za svaki njegov skriveni pogled i sve ono što njegova prsa taje.

Odgajatelj mora naviknuti dijete na pokornost Allahu u tome što čini i naučiti ga da bude iskren prema Allahu, Gospodaru svih svjetova, u svim svojim nakanama i djelima, i mora naučiti ga da Allah ne prima niti jedno njegovo djelo osim onog koje je izvršeno radi Njega.

Odgajatelj, također, treba navići dijete na pokornost Allahu dok misli, to jest, treba ga navići na kajanje i okretanje Allahu kad smatra da može postići stepen “ihsana,” to jest, stepen ispravnog djelovanja i dobrote i iskrenosti u pogledu obožavanja Allaha kao da Ga vidi, iako, dijete ga ne može vidjeti svojim očima, ali On dijete jasno vidi.

Iz navedenog, zaključujemo da odgovornost za vjerskim odgojem je važna i nezanemariva, pošto je to izvor svih vrlina i predstavlja sjeme savršenstva. To je glavna osnova za ulazak djeteta u okrilje vjere i islama (uopće)

Primjeri upute i način djelovanja Allahovog Poslanika, s.a.v.s., su sljedeći:

Et-Tirmizi bilježi da Ibn Abbas, r.a., rekao je: “Jednog dana, jahao sam iza Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i on mi je rekao: „O mladiću, podučit ću te nečemu:

Sjećaj se Allaha i Allah će te zaštititi. Misli na Allaha i naći ćeš Ga ispred sebe. Ako tražiš, traži od Allaha, ako tražiš pomoć, traži pomoć od Allaha. Znaj, kada bi svi narodi skupili se zajedno da ti pomognu, pomogli bi ti samo onoliko koliko ti je Allah već ranije propisao, a kada bi svi oni sakupili se da ti naškode, naškodili bi ti samo onoliko koliko ti je već ranije Allah propisao. Pera su spuštena, a stranice su se osušile.`”

“Kada bi se zajedno sakupili da ti nanesu štetu, nikada ti je ne bi nanijeli osim u pogledu toga što ti je već ranije Allah propisao. Pera (Odredbe) su spuštena, a svitci (hartije) su odloženi. Sudbina je odlučena.” U drugoj predaji, različitoj od te koju prenosi Et-Tirmizi, stoji: “Ispunjavaj svoje obaveze prema Allahu, naći ćeš Ga kako stoji pred tobom; pokušaj da zahvališ Allahu na blagodatima kada si u izobilju, On će ti uzvratiti kada budeš u nedaći. I znaj da to što propustiš, uistinu, ne može da bude tvojom sudbinom, a to što ti postane sudbinom, zaista te nije moglo mašiti. Uči da pobjeda dolazi kroz izdržljivost, a olakšanje dolazi s bolom i da poteškoća dolazi s obiljem.”

Molimo Uzvišenog Allaha da nam da snage i umijeća u odgoju djece, u privikavanju islamskim propisima i da ih sačuva od harama i svega onog što ih vodi na krivi put. Molimo Uzvišenog Allaha da izvršimo svoju obavezu prema djeci, u nadi i uvjerenju da će nas slijediti na putu Islama. Amin